A TELJESÍTMÉNY ELISMERÉSE

MOTIVÁLÓ ÉRTÉKEK A JÖVŐNEK

A Széchenyi István Egyetem és az UniversitasGyőr Alapítvány a felsőoktatási intézmény névadójának születési évfordulóján, az akadémiai év kezdetén rendezi a győri felsőoktatás új színeit, törekvéseit jelző Akadémiai Nap ünnepi eseményeit. Az első ilyen rendezvényt 1994. szeptember 21-én tartották, ez év szeptember 20-án így már huszonkilencedik alkalommal gyűlhetett össze az ünnepelt és ünneplő közönség az egyetemi aulában. 
Hirdetés

– A Széchenyi István Egyetemet a modernitás és a hagyományos értékek őrzése egyszerre jellemzi. Korszerű, gyakorlatorientált tudást ad hallgatóinak, kutatásaival a jövőbe tekint, nyitott és vállalkozó szemlélete széles körű partneri kapcsolatokat tesz lehetővé. Emellett az intézmény hű gyökereihez, ápolja hagyományait, tiszteli tradícióit. Ennek egyik legkiemelkedőbb rendezvénye minden évben az egyetem névadójának születésnapjához kapcsolódó Akadémiai Nap. Universitasként legfőbb hivatásunk, hogy a következő nemzedékek felkészítésében vegyünk részt – mondta az ünnepi szenátusi ülést megnyitó köszöntőjében dr. Baranyi Péter Zoltán rektor, kihangsúlyozva: a fiatal szakembereket a jelen és a jövő kihívásaira egyaránt késszé kell tenni. Beszédében köszönetet mondott az oktató-kutató munkatársaknak, mivel „ők adják át a jelen tudását és a gondolkodás képességét”.


Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megyei főispán beszédében kiemelte: a jelenlegi helyzetben különösen fontos tisztában lenni a valós lelki, szellemi értékeinkkel. – A tüzet, ha kicsi, az erős szél azonnal kioltja, a nagy tüzet még jobban megerősíti. A terhek alatt csak a kis hit semmisül meg!


TISZTELETBELI DOKTOROK


A Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli doktori címmel köszönte meg dr. Miszlivetz Ferenc tevékenységét. A méltatás szerint a „professzor több évtizedes szakmai, kutatói munkáját, amelyet a térségi felsőoktatás fejlesztése, az intézmények közötti együttműködés erősítése, a tudományos teljesítmény láthatóvá tétele érdekében fejtett ki, egyetemünk kiemelten elismeri. A tudományterületek együttműködését szorgalmazó, szervező, azt ösztönző munkája hatékony és jól alkalmazható példa a kutatónak, oktatóknak, hallgatónak. Mentori, tudományszervezői tevékenysége meghatározó módon járul hozzá a tudományos életút megismertetéséhez. Kiemelkedő tudósi tekintélye értékes alapot jelent a közös munkánkban.” Dr. Veisz Ottó akadémikus, „óvári gazdász” a klímaváltozékonyság kedvezőtlen hatásainak csökkentését elméleti és gyakorlati oldalról megközelítő, az adaptáció lehetőségeit vizsgáló, a növényi rezisztenciát középpontba állító kutatási irány prominens képviselője, aki iskolateremtő tevékenységével jelentősen hozzájárult szakterülete fejlődéséhez. Ezt ismeri el a Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli doktori címe.

A Széchenyi István Egyetem és az Universitas-Győr Alapítvány a felsőoktatási intézmény névadójának születési évfordulóján, az akadémiai év kezdetén rendezi a győri felsőoktatás új színeit, törekvéseit jelző Akadémiai Nap ünnepi eseményeit.

A rangos elismerést vehette át dr. Jiří Jaromír Klemeš, a Brnói Műszaki Egyetem professzora, a nemzetközi élvonalban végzett kutatásaiért, kiemelkedő nemzetközi tudományos tevékenységéért, a tudományos eredmények színvonalas publikálását lehetővé tevő nemzetközi szervezet létrehozásáért, a modern technológiák fejlesztéséért, a magyar felsőoktatás elismertetésével kapcsolatos tevékenységéért.


PROFESSOR EMERITUS


A Széchenyi István Egyetem Szenátusa professor emeritus címet adományozott dr. Kukorelli István egyetemi tanárnak, aki meghatározóan sokat tett a győri jogászképzés megindításáért, meggyökeresedéséért, kiteljesedéséért. A hazai jogászképzésben kiemelkedő ELTE oktatójaként, a közéleti-szakmai élet fontos szereplőjeként és helyi, különösen téti, győri és pannonhalmi kötődése miatt is hatékonyan segítette a győri felsőoktatási törekvések megvalósítását. Egyetemünk Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének egyetemi tanáraként, a karon működő Parlamenti Kutatások Központjának professzoraként aktívan vesz részt a győri joghallgatók felkészítésében.


Professor emeritus címmel ismerték el dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár munkáját, kinek életműve a közlekedési infrastruktúra, különösen a vasúti tervezés, az építés, a fenntartás oktatása, kutatása. Iskolateremtő, nemzetközi tekintélyt szerző oktatóként generációkon átívelő, a szakma elismerését jelentő tevékenységet végzett.


A rangos címet a szenátus dr. Schmidt Rezső György egyetemi tanárnak is odaítélte, aki a növénytudomány oktatásában, tudományos jövőképének alakításában, a Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar korábbi dékánjaként az oktatásban, vezetőként a szervezetépítésben, az együttműködés értékeinek kiteljesítésében kiemelkedően eredményes munkát végzett.

Mindhárman átvehették a Széchenyiegyetem szolgálati elismerő oklevelét is, melyben azok részesülnek, akik legalább 25 éven keresztül az egyetem és jogelőd intézményeiben kiváló oktatói, szakmai teljesítményt nyújtottak.


PALMA ACADEMICA


Új a kitüntetések sorában a Palma Academica díj, amely az „Életmű” kiemelt kategóriába tartozó elismerés, amelyben az egyetem érdekében legkiemelkedőbb tevékenységet kifejtő személyek részesülhetnek. Elsőként Várnagy András testnevelőtanár, a Testnevelési és Sportközpont korábbi vezetője vehetett át a díjat. A méltatás szerint „a szerény, mindig a háttérben meghúzódó, fanyar humorú, köztiszteletben álló testnevelő tanár szakmai életútja egybeforrt Győr városával, az egyetemi sporttal, egyetemünkkel. Példaértékű sportszakmai, emberi életútja, az egyetem testnevelési tevékenysége, sportélete eredményes fejlesztése érdekében, a követelménycentrikus testnevelés megszervezéséért végzett több évtizedes, sikeres és következetes munkája mindannyiunk számára érték”.PRO UNIVERSITATE


Az egyetemi munkatársak – oktatók és nem oktatók –, az egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek elismerésére szolgál a Pro Universitate Díj, melyet ketten vehettek át. Dr. Fehér Rózsa, az Egészség- és Sporttudományi Kar dékánhelyettese, kórházi osztályvezető-főorvos méltatásában kiemelten szerepelt, hogy „a győri modellként jegyzett, kórház és egyetem között sokoldalúvá vált felsőoktatási együttműködés az 1996-ban alapított Egészségtudományi és Szociális Fakultással indult. A napi felsőoktatási együttműködés szervezője, irányítója két évtizede dr. Fehér Rózsa”.