HŐSKORI KEZDETEK

OKTATÁS ÉS TUDOMÁNY EURÓPAI KITEKINTÉSSEL

A GYŐRI SZÜLETÉSŰ KNAPP LÁSZLÓ A HELYI BAROSS GÁBOR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN ÉRETTSÉGIZETT 2004-BEN, MAJD TANULMÁNYAIT JOGÁSZ SZAKON A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN FOLYTATTA. 2009 ÓTA AZ EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOGI TANSZÉKÉN OKTAT EURÓPAI UNIÓS JOGI ÉS NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TÁRGYAKAT, JELENLEG EGYETEMI DOCENSI BEOSZTÁSBAN. TUDOMÁNYOS FOKOZATÁT (PHD) 2020-BAN SZEREZTE, UNIÓS KÖZJOGI TÉMÁKBAN PUBLIKÁL MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN. 2021 SZEPTEMBERÉTŐL A JOGI KAR OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTESE.

Hirdetés

Egyetemi tanulmányaimat a győri jogi kar hőskorában, 2004–2009 között végeztem. Így hallgatóként, majd fiatal oktatóként is tanúja lehettem az önálló karrá és kutatási műhellyé válás nem egyszerű, de szép és sikeres folyamatának. Az alapítók szilárd fundamentumokat kívántak lefektetni az állam- és jogtudomány kiváló hazai művelőinek az oktatásba való bevonása révén. Hallgatóként mindebből sokat profitáltunk, és az előadók színvonalas munkája által mindenki megtalálhatta azt a jogterületet, amellyel évfolyam- és tudományos diákköri dolgozatok, végül a szakdolgozat elkészítése során mélyebben is kívánt foglalkozni. Érdeklődésemet negyedévesen a nemzetközi jogi és az európai uniós jogi kurzusok keltették fel, így a kettő kapcsolódási pontjának számító témát dolgoztam fel a diplomamunkámban. Témavezetőm Lamm Vanda professzor asszony volt, aki a dolgozat védését követően tette fel számomra az utólag sorsdöntőnek tetsző kérdést: szeretnék-e doktori tanulmányokat folytatni, s bekapcsolódni a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék akkori jogelődjének munkájába? Örömmel mondtam igent. Ezzel 2009 szeptemberétől indult számomra az újabb tanulási folyamat, amely során az oktatói-kutatói életpályához szükséges készségeket igyekeztem elsajátítani és fejleszteni.

Kutatási témám az Európai Unió jogi személyiségének feltárása lett, amely szintén az említett két jogterülethez kapcsolódott, s a 2009 decemberében hatályba lépett Lisszaboni Szerződés révén nyert különleges aktualitást.

A szakmai előrehaladásom és a személyes életem szempontjából is mérföldkőnek számított, hogy doktoranduszként, Erasmus-ösztöndíj keretében fél évet az Utrechti Egyetem jogi karán tanulhattam. Mesterszakos kurzusokon való részvételemen keresztül tapasztalhattam meg a magas színvonalú holland oktatási kultúrát, nagyszámú szakirodalmi forrást tudtam gyűjteni a doktori értekezésemhez, s az angolnyelv-tudásom ezen időszak alatt fejlődött olyan szintre, hogy később itthon idegen nyelvű tárgyakat tudtam oktatni. Emellett persze megismerhettem nemcsak a fogadó ország – illetve a Benelux államok – mindennapjait, hanem Európa legkülönbözőbb államaiból érkezett fiatalokkal kötöttem máig tartó barátságokat. Hazatérve, igyekeztem az ott megszerzett tapasztalatokat az oktatói munkámban is kamatoztatni.

A pályám következő jelentős állomása a Kúria doktoranduszgyakornoki programjában való részvételem volt. Ennek során első kézből szerezhettem tapasztalatot az uniós jog magyarországi alkalmazásának kérdéseiről. A Kúria fiatal munkatársaiból és a gyakornokokból álló kutatócsoport tagjaként – Kovács András György bíró irányítása mellett – több olyan témát dolgoztunk fel, amelyek nem pusztán a jogászi gondolkodásunkat fejlesztették, de reményeink szerint a legfőbb hazai bírói fórum munkáját is segíteni tudtuk.

A szakmai előrehaladásom és a személyes életem szempontjából is mérföldkőnek számított, hogy doktoranduszként, Erasmus-ösztöndíj keretében fél évet az Utrechti Egyetem jogi karán tanulhattam.

PhD-hallgató korom óta részt veszek a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék oktatási munkájában. Elsődlegesen európai uniós jogi és nemzetközi magánjogi témájú tantárgyakat tanítok. E tevékenység nem korlátozódik az Állam- és Jogtudományi Kar képzéseire, ugyanis a pályám kezdete óta más karok hallgatói számára is tartok órákat. Korábban én is részt vettem a Jogi ismeretek című kurzus oktatásában, amelyet kollégáimmal mérnök és közgazdász szakos hallgatók számára tartottunk. Új feladat elé állított az EU ismeretek című tantárgy átvétele, amely akkor szerepelt a legtöbb műszaki képzés tantervében. Itt az unióról szóló alapvető ismeretek mellett a képzésekhez illeszkedő, a mindennapi életben is hasznos ismereteket építettük be a tananyagba. Az utóbbi években Horváthy Balázs kollégámmal aktív szerepet vállalunk az Apáczai Csere János Kar által gondozott nemzetközi tanulmányok szakon, az uniós jogi és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogával összefüggő tárgyak magyar és angol nyelvű oktatása révén. Az utóbbi kurzusokon részt vevő nemzetközi hallgatók megismerése számunkra is értékes tapasztalatot jelent, szakmai és kulturális téren egyaránt.

Az oktatás és a kutatás mellett a pályám kezdete óta tehetséggondozó munkát is végzek. E tevékenységem elsősorban a hallgatói évfolyam-, szakés TDK-dolgozatok témavezetését, tanszéki tudományos programok előkészítését jelenti. Ugyanakkor ide tartoznak a középiskolás diákokat megszólító rendezvények is. Fiatal oktató koromban rendszeresen közreműködtem a Kutatók Éjszakája nevű programsorozat a Széchenyi-egyetem által szervezett eseményein az „EU állomás” házigazdájaként. E tevékenységem során alakítottam ki együttműködést a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat mellett működő Europe Direct Tájékoztató Központtal, amely további két, megyei és határon túli középiskolásoknak szóló, parlamenti szimulációs vetélkedő megszervezését jelentette a jogi karon. Szakmai érdeklődésem és tudományos-ismeretterjesztő rendezvényekkel összefüggő tapasztalataim révén, 2016-ban sikerrel pályáztam az Antall József Tudásközpont győri irodavezetői tisztségére, amelyet 2016-tól két éven keresztül láttam el. Olyan előadásokat és pódiumbeszélgetéseket igyekeztem megszervezni, amelyekbe be lehetett vonni a Széchenyi István Egyetem oktatóit is, így az AJTK kül- és biztonságpolitikai főiránya mellett többek között az elektromobilitással vagy a negyedik ipari forradalommal összefüggő sikeres rendezvények is születhettek.

2016 azért is fontos év volt számomra, mert a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék mellett működő kutatóközpont, az Európa-tanulmányok Központ égisze alatt sikerrel pályáztunk az „EU Business Law” című oktatási-kutatási modul kidolgozására. A Jean Monnet-támogatás által lehetővé vált a két féléves angol nyelvű tantárgy felépítése, amelyet a jogi kar hallgatói mellett a beérkező Erasmus-hallgatók is felvehetnek, akik a szemeszterek követelményeinek teljesítését követően oklevelet kapnak. A projektnek köszönhetően a tudományszervező tevékenységünket is bővíteni tudtuk az „EU Business Law Forum” című, kétévente megrendezendő tematikus konferenciasorozat elindításával.

Mint minden oktatói-kutatói életpályának, így az enyémnek is meghatározó eseménye volt a doktori értekezésem megvédése, amelyért nemcsak témavezetőimnek, Lamm Vandának és Milassin Lászlónak, hanem tanszékünk valamennyi munkatársának köszönettel tartozom. Az egyetemi oktatói munka következő nagy állomása a habilitáció, amelynek témája még formálódik, de kiválasztásában segítségemre vannak azok a jogi kari és nemzetközi kutatási projektek, amelyeknek részese lehetek. Az egyetemi docensi kinevezésemet követően, 2021 szeptemberében új típusú feladatokkal néztem szembe. Smuk Péter dékán felkérésének eleget téve, elvállaltam az oktatási dékánhelyettesi tisztséget, amely révén immár kari vezetőként is segíthetem a győri jogi fakultás és az egyetem működését. 

 

SZÖVEG: SZÉCHENYI ALUMNI MAGAZIN
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS